OSALEMISTINGIMUSED

 
1. Kampaania nimi ja korraldaja 

Kampaania nimi „Sencor100“, edaspidi „Kampaania“ Kampaania korraldaja: Greentek Hulgikaubandus OÜ (registreeritud asukoht: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa, maksunumber: EE100272932) edaspidi: „Korraldaja“.

2. Osalemise tingimused 

Kampaania on avatud kõikidele füüsilistele isikutele, kelle alaline elu- või asukoht on Eestis, kes on vähemalt 18-aastane ning kes ostis Eesti jaemüügist reklaamiperioodi vältel ükskõik milliseid tooteid tootepakkumises sisalduvate toodete nimekirjast (edaspidi: „klient“).
Korraldaja ja korraldaja esindaja või muu äriettevõte/agentuur, kes on seotud kampaania korraldamise ning läbiviimisega, samuti nende lähisugulased (viimased, nagu on määratletud tsiviilseadustiku artikli 8: 1 lõike 1 punktis 1), ei tohi kampaanias osaleda.


3. Kampaania kestus 

Kampaania kestab 0:00, 6. november 2023 kuni 23:59, 31. jaanuar, 2024.


4. Kampaania mehhanism ja tagasimaksetingimused 

Kliendil, kes ostab käesolevate tingimuste jaotises 3 määratletud "Sencor100" kampaaniaperioodil Eestis jaemüügist mistahes lisatud kampaaniatoodete pakkumise loendis oleva toote ning ei ole tootega rahul selle tavapärasel kasutamisel, on õigus nõuda ostetud toote hinna tagastamist vastavalt käesolevatele tingimustele. Sel juhul maksab korraldaja vastavalt käesolevatele tingimustele 100 kalendripäeva jooksul pärast tagasimaksetaotluse (edaspidi: “tagasimaksetaotlus”) saamist tagasi ostetud toote brutoostuhinna – edaspidi: “ostuhind” (toote lõpptarbija brutohinda võib lugeda ostuhinnaks, st muid kulusid, näiteks saatmis- või pakendamiskulusid ei saa lisada). Kampaaniatoodete üksikasjaliku loendi leiate käesolevate tingimuste lõpus.
 
5. Tingimused:
 
Raha tagasi garantii kehtib ainult allpool loetletud Sencori toodetele, mis on Eestis jaemüügist ostetud kampaaniaperioodil, 6 novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024. Kampaaniatoodete üksikasjaliku loendi leiate käesolevate tingimuste lõpus.
 
Kliendil on õigus 100% tagasimaksele, kui ta saadab 100 kalendripäeva jooksul pärast ostmist posti teel allpool nimetatud aadressile tagasimaksetaotluse, mis peab sisaldama järgmist:
 • originaalostukviitung – ringiga ümber ostetud Sencori toote nime ja hinna
 • toote juurde kuuluv garantiileht,
 • originaalpakendis toode,
 • ja täidetud tagasimakse vorm, mille saate alla laadida siit.
Tarneaadress: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa. Pakendil peab olema kampaania nimi: "Sencor100".
 
Tagasimaksetaotluste laekumise viimane kuupäev on:  31 märts, 2024 23:59.
Kui klient on ostnud korraga rohkem kui ühe elektroonikatoote, tagastatakse talle ostukviitungi originaal 60 päeva jooksul alates tagasimaksetaotluse saamisest.
 

6. Tagasimakse protsess:
 
Korraldajale tagasimaksmiseks ja raamatupidamiseks vajaliku teabe edastamiseks koos tagasimaksetaotlusega prindib ja täidab klient „SENCOR 100% tagasimakse garantii“ vormi, mis asub jaotises „Allalaaditav sisu“ ning saadab selle aadressile Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa, nagu on määratud jaotises 5.
 
Vorm peab sisaldama järgmist teavet:
 
 • Kliendi ees- ja perekonnanimi,
 • Kliendi täpne aadress,
 • Kliendi e-posti aadress,
 • Kliendi telefoninumber,
 • Kliendi pangakonto number,
 • Ostu kinnitava ostukviitungi või arve number,
 • Kliendi avaldus, et ta finantseeris toodet tarbimislaenuga (kui jah, siis milliselt krediidiasutuselt ta selle laenas)
 
 • Kliendi avaldus tootega rahulolematuse kohta, kasutades järgmist lauset: „Ma ei ole tootega rahul, seega soovin raha tagasi.“
 • Kliendi lühike selgitus, miks ta tootega rahul pole,
 • Klienti allkiri
 
Korraldaja/korraldaja esindaja vaatab tagasimaksetaotlused üle 10 tööpäeva jooksul pärast nende laekumist, et näha, kas need vastavad kõigile jaotises 5 esitatud nõuetele. Kui tagasimaksetaotlus on täielik, maksab korraldaja/korraldaja esindaja kliendile ostuhinna 15 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 60 kalendripäeva pärast tagasimaksetaotluse saamist.
 
Kui korraldaja / korraldaja esindaja avastab kliendi tagastatud tagastamistaotluses puudusi, võtab ta temaga konsultatsiooni saamiseks ühendust telefoni, e-posti ja / või posti teel.
 
Korraldaja ei tagasta postikulusid, mis on kliendil tekkinud seoses tagastusgarantii jõustamisega (s.o toote tagastamine), seetõttu kannab toote tagastamise postikulud saatja.
 
Kampaania raames võtab korraldaja vastu ainult postisaadetisi, mis on saadetud aadressile Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa , ja raha tagastamise garantiid ei saa rakendada ostukohas.
 
Ainuüksi postitamise tõend ei ole raha tagasi garantii täitmiseks piisav.
 
Korraldaja ei võta vastutust raha tagastamata jätmise eest põhjusel, mis tuleneb
 • võimalikust kliendi veast või kliendi esitatud isikuandmete puudulikkusest või
 • kui tagasimaksetaotlus postisaadetisena kaob postikaotuse või kätte toimetamata jätmise tõttu mis tahes kliendiga seotud põhjusel.
 
Kui klient saadab korraldajale toote, mis ei kuulu 100% raha tagasi garantiis osalevate toodete hulka, võtab korraldaja ostjaga vastavalt ühendust. Sellisel juhul ei vastuta korraldaja tagastamise eest, korraldaja hoiab seda maksimaalselt 30 päeva aadressil Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  ning selle võib kätte saada ainult isikut tõendavate dokumentide esitamisel.
 
Tagasimakset taotlev klient teeb korraldajaga koostööd, et tagasimakset saaks teha vastavalt käesolevatele tingimustele. Kui ostja seda koostöökohustust ei täida ja tagasimaksmine seetõttu ebaõnnestub, ei saa kanna korraldaja selle eest vastutust.
 
Tagasimakse on võimalik ainult siis, kui tagasimaksetaotluses on täielikult täidetud kõik ülaltoodud tingimused (5. ja 6. jagu).
 
Kui tagasimaksetaotlus, s.h tagastatud toode või lisatavad dokumendid ei vasta kampaania tingimustele või kui tagasimaksenõuet ei saa muul põhjusel täita, võtab korraldaja ostjaga vastavalt ühendust. Sellisel juhul ei vastuta korraldaja tagastamise eest, korraldaja hoiab seda maksimaalselt 30 päeva aadressil Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  ning selle võib kätte saada ainult isikut tõendavate dokumentide esitamisel.
 
Kampaanias osalemisega, st sisestades tagasimaksetaotluse vormile oma isikuandmed (täisnimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number) ning tagastades toote vastavalt käesolevatele tingimustele, nõustub klient nende tingimustega selgesõnaliselt, vabatahtlikult ja tingimusteta, teades neis sisalduvat asjakohast teavet.


7. Korraldaja õigused 
Võltsitud või muudetud Sencori tooted, ostukviitungid või garantiikirjad on kehtetud ega osale kampaanias. Juhul, kui tekivad vaidlused Sencori kampaanias osalevate toodete ehtsuse osas, juhindutakse korraldaja otsusest.
 
Korraldajal on õigus kampaaniast välja jätta kõik isikud, keda võib kahtlustada pettuses või kuritarvituses.
 
Korraldaja jätab endale õiguse kampaania või selles osalevate toodete väärkasutamise või manipuleerimise korral rakendada asjakohaseid õiguslikke meetmeid või algatada asjakohaseid regulatiivseid protseduure.
 
Kui kampaania käigus ilmneb olulisi kuritarvitusi või kui kampaania ajal tekib kahtlus pettuses (sh selle tunnused), jätab korraldaja õiguse peatada või tühistada kampaania või välistada klient, kes soovib kasutada kampaaniat pettuseks.
 
Korraldaja ega ükski kampaanias osalev ettevõte ei vastuta ja välistavad igasuguse hüvitise või kahju hüvitamise nõude, mis tuleneb kampaania vigadest, tegematajätmistest, häiretest või kampaania viibimisega tekitatud kulude, kahjude ja kahjustustega seotud hüvitamisest; kuid see ei hõlma vastutust klientidele tahtliku või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest.
 
Korraldajal on õigus ostulaenu pakkuvale krediidiasutusele ja edasimüüjale teatada, kui seoses kampaanias osalemisega kahtlustatakse pettust või kuritarvitust.
 
8. Privaatsuspoliitika 

Teave vastutava töötleja kohta, kontaktandmed:
 
 • Nimi: Greentek Hulgikaubandus OÜ Aadress: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa.
 • Ettevõtte registreerimisnumber: 10017007
* Maksunumber: EE100272932
* Tel.: +372 602 2400  
Klient edastab reklaamikampaania käigus vastutavale töötlejale järgmised isikuandmed:
 • Kliendi nimi,
 • aadress,
 • e-posti aadress,
 • pangakonto number,
 • telefoninumber,
 • AP kood/tellimuse ID/arve number,
 • ostulaenu kasutamise fakt, laenu andva asutuse nimi,
 • üksikasjad ostetud toote kohta,
 • täiendav rahulolematuse põhjendus (valikuline).
 
Andmetöötluse õiguslik alus: käesolevate osalemistingimuste alusel sõlmitud lepingu täitmine.
 
Andmetöötluse eesmärk: vastutav töötleja haldab kampaania ajal raha tagastamise garantii täitmiseks esitatud teavet.
 
Andmetega tutvumiseks volitatud isikute reguleerimisala: Kliendi edastatud isikuandmetele pääsevad ligi ainult need vastutava töötleja ja volitatud töötleja töötajad ning esindajad, kes peavad andmeid teadma oma tööülesannete täitmiseks.
 
Andmetöötluse kestus: kuni 5 aastat peale kampaania lõppemist ning maksete tegemisega seotud andmeid säilitatakse 8 aastat.
 
Vastutav töötleja peab vastu võtma ja tagama kõik meetmed teabe säilitamise, töötlemise ja edastamise ning muu andmeturbega seotud turvalise andmetöötluse hõlbustamiseks. Vastutav töötleja rakendab kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et kaitsta tema töödeldavaid isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, kahjustamise, hävitamise eest ja selleks vajalike tehniliste tingimuste tagamiseks.
 
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja käsitlevad kliendi edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja järgivad kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusnorme, eelkõige 12.12.2018 vastu võetud isikuandmete kaitse seaduse ja 15.11.2000 vastu võetud avaliku teabe seaduse sätteid, samuti 20.02.2019 muudetud, 1998. aasta VI seadust üksikisikute isikuandmete kaitse automaatse töötlemise konventsiooni väljakuulutamise kohta, Strasbourg, 28. jaanuar 1981 ja ELi määruse 2016/679 (GDPR) sätteid füüsiliste isikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumisega ning määruse 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamisega.
 
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja peavad rakendama kõik meetmed andmete säilitamise, töötlemise ja edastamisega seotud infotehnoloogia ja andmetöötluse turvamiseks. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja rakendavad kõiki vajalikke meetmeid, et tagada nende töödeldavate isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, kahjustamise, hävitamise eest ja selleks vajalike tehniliste tingimuste tagamiseks.
 
Käesoleva teabe eesmärk on anda klientidele enne andmetöötluse alustamist teavet andmete töötlemise faktide ja teabe kohta.
Teil on igal ajal võimalus saada tagasisidet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning kui jah, siis on teil õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ja järgmisele teabele:
 1. andmetöötluse eesmärgid;
 2. asjaomaste isikuandmete kategooriad;
 3. need vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on edastatud või edastatakse, sealhulgas eriti vastuvõtjad kolmandatest riikidest või rahvusvahelised organisatsioonid;
 4. vajaduse korral isikuandmete säilitamise kavandatud periood või kui see pole võimalik, siis selle ajavahemiku määramise kriteeriumid;
 5. teie õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks, kustutaks või piiraks teiega seotud isikuandmete töötlemist ja vaidlustada sellist isikuandmete töötlemist;
 6. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 7. kui andmeid ei koguta andmesubjektilt, siis kogu olemasolev teave nende allika kohta;
 8. automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi fakt ja vähemalt nendel juhtudel selge teave rakendatud loogika ning sellise andmetöötluse olulisuse ja tagajärgede kohta andmesubjektile.
 
Vastutav töötleja edastab teile teie nõudmisel andmetöötluses olevate isikuandmete koopia.    
Kliendil on igal ajal õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või muutmist, ning vastutav töötleja on kohustatud nõude täitma põhjendamatu viivituseta.
Kliendi soovil kustutab vastutav töötleja põhjendamatu viivituseta ostja isikuandmed, kui:
 • isikuandmeid ei vajata enam sellel eesmärgil, milleks neid koguti või töödeldakse muul viisil;    
 • klient võtab tagasi oma nõusoleku andmetöötluseks ja andmetöötluseks puudub muu seaduslik alus;
 • kui isikuandmeid hallatakse otseturunduse eesmärgil ja klient vaidlustab andmetöötluse ning puudub õigustatud põhjus eelistada andmetöötlust;
 • isikuandmeid hallati ebaseaduslikult; või
 • isikuandmed tuleb kustutada, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat EL või liikmesriigi seadusest tulenevat juriidilist kohustust.
 
Kui vastutav töötleja on isikuandmed avalikustanud ja on kohustatud need vastavalt käesolevale jaole kustutama, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid, rakendab ta mõistlikke meetmeid (sealhulgas tehnilised meetmed) volitatud töötlejate teavitamiseks, et andmesubjekt on taotlenud linkide või mis tahes nende isikuandmete koopiate või duplikaatide kustutamist.
 
Eespool nimetatud kustutamist käsitlevat sätet ei kohaldata, kui andmetöötlus on hädavajalik:
 1. sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;    
 2. isikuandmete töötlemise kohustuse täitmiseks vastavalt vastutava töötleja suhtes kohaldatavale EL või liikmesriigi seadusele või avalikes huvides või ülesande täitmiseks vastutavale töötlejale antud avaliku võimu teostamisel;
 3. rahva tervisega seotud avaliku huvi kaalutlustel;
 4. arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduse ja ajaloo uurimiseks või statistilistel eesmärkidel, kui kustutamisõigus muudaks selle andmetöötluse tõenäoliselt võimatuks või kahjustaks tõsiselt; või
 5. õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
 
Kliendi soovil piirab vastutav töötleja andmete töötlemist, kui:
 • klient vaidlustab isikuandmete õigsuse, millisel juhul kehtib piirang perioodile, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust;
 • andmetöötlus on ebaseaduslik ja klient on andmete kustutamise vastu ning nõuab selle asemel nende kasutamise piiramist;
 • vastutav töötleja ei vaja enam andmetöötluseks isikuandmeid, kuid klient nõuab neid õiguslike nõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; või

Kui andmetöötlus on ülaltoodust tulenevalt piiratud, saab selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamist, hallata ainult andmesubjekti nõusolekul või seadusest tulenevate nõuete loomiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või muu füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või EL või liikmesriigi olulistes avalikes huvides. Vastutav töötleja teavitab andmetöötluspiirangu tühistamisest eelnevalt andmesubjekti, kelle taotlusel on andmete töötlemist piiratud.
 
Lisaks eeltoodule võib klient nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete saamist struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas vormingus ja kliendil on õigus edastada sellised andmed teisele vastutavale töötlejale ilma takistusteta vastutava töötleja poolt ja kui see on tehniliselt teostatav, võib klient taotleda isikuandmete otsest edastamist vastutavate töötlejate vahel.
 
Taotlusi saab esitada järgmistel aadressidel: Greentek Hulgikaubandus OÜ Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  posti teel või  info@greentek.ee  e-posti aadressil.
 
Identifitseerimiseks on alati vaja täpset isiklikku teavet.
Vastutav töötleja peab põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist teavitama klienti meetmetest, mis on võetud vastuseks kliendi taotlusele tema õiguste kasutamiseks.
 
Kui klient esitas taotluse elektrooniliselt, edastatakse teave võimalikult suures ulatuses elektrooniliselt, kui klient ei nõua teisiti.
Vastutav töötleja teavitab kõigist parandustest, piirangutest või kustutamistest klienti, samuti kõiki neid, kellele andmed on varem andmete töötlemise eesmärgil edastatud.
Kui vastutaval töötlejal ei õnnestu tegutseda vastavalt kliendi nõudmisele, teavitab ta viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist, klienti tegevusetuse põhjustest ja asjaolust, et ostja võib esitada kaebuse järelevalveasutusele.
 
Kliendi ülaltoodud õiguste rikkumise korral võib ta pöörduda oma elukohas või vastutava töötleja asukohas pädeva üldkohtu poole, milline kohus tegeleb tema individuaalse nõudega lõivuvabalt ja väljaspool järjekorda ning sealt edasi võib esitada kaebuse Riiklikule andmekaitse ja teabevabaduse ametile (veebileht:  https://www.aki.ee).

 
9. Üldsätted 

Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania tingimusi ja raha tagasi saamise protsessi üheaegselt, teavitades sellest kliente ning avaldada teave ka veebisaidil www.sencor100.ее  lehel.

Osalejad nõustuvad olema täielikult vastutavad kahju eest, mis korraldajale on põhjustatud tingimuste rikkumisest kampaanias osalemise ajal. Nende osalemistingimuste rikkumise korral võib korraldaja igalt kliendilt kampaanias osalemise võimaluse tagasi võtta.
 
Kampaania avaldatakse ja seda kirjeldatakse eksponeeritud toodete infolehtedel, poodidesse paigutatud voldikutes ja <http://www.sencor100.ее/> www.sencor100.ее veebilehel.
 
Tagasimaksetaotluse esitamisega tunnistavad ja nõustuvad kliendid kõikide nendes tingimustes sisalduvate tingimustega.
 
Tallinn, 04. november 2022
KAMPAANIAS OSALEVATE TOODETE KOODIDE ÜKSIKASJALIK LOETELU